Izborni programi/posebni programi/aktivnosti

PODRUČJA ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA U UČENIČKOM DOMU IZBORNI PROGRAMI NOSITELJI
SPORT Čuvanje i unapređivanje zdravlja Socio-emocionalno područje Nogomet Katarina Lozančić, prof.
Košarka
Odbojka Monika Kelava, mag.cin.
Stolni tenis Kristina Harambašić, mag.polit.
Badminton Monika Kelava, mag.cin.
Šah Martin Stanić mag.soc. i mag.kroat.
Fitnes Monika Kelava, mag.cin
Ples Eva Bijelčić Salopek. prof. hist.
KULTURNO – UMJETNIČKA PODRUČJA Kreativnost i posebne potrebe Socio-emocionalno područje Čuvanje i unapređivanje zdravlja i zaštita okoliša Dramska radionica Kristina Harambašić,mag.polit.
Glazbena radionica i zbor Marica Mandir. mag.soc.
Ekološka radionica Eva Bijelčić Salopek. prof.povijesti
Kreativna radionica Iva Grgić mag.paed.soc.
Keramičarska radionica Marija Ćališ, mag.phil, logoterapeut
WEB-radionica Martin Stanić, mag.soc. i mag.kroat.
Građanski odgoj s humanitarnim radom Marica Mandir, mag.soc.
Foto/film/video radionica Marija Ćališ, mag.phil, logoterapeut
Klub prijatelja knjige – knjižnica mr.sc.Renata Hruškar
POSEBNI PROGRAMI NOSITELJI
Kognitivno područje Socio-emocionalno područje KULTURA KOMUNICIRANJA 1 OPHOĐENJA – upoznavanje s pravilima lijepog ponašanja; usvajanje pojmova o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji; uvježbavanje prezentadjskih vještina mr.sc. Renata Hruškar
Socio-emocionalno područje PREVENCIJA NASILJA MEĐU UČENICIMA-nenasilno rješavanje konflikata, tolerancija, asertlvna komunikacija Marija Ćališ, mag.phil, logoterapeut Eva Salopek Bijelčić prof. povijesti koordinator – Jelena Mamić, prof.pedagogije i Iva Grgić mag.paed.soc. vanjski suradnici
Socio-emocionalno područje Čuvanje i unapređivanje zdravlja PREVENCIJA KONZUMIRANJA SREDSTAVA OVISNOSTI – Informiranje o zdravstvenim posljedicama bilo kojeg rizičnog ponašanja; promocija zdravog načina života i afirmacija na poželjan način Eva Salopek Bijelčić, prof.hist. koordinator – Jelena Mamić, prof.pedagogije Iva Grgić, mag. paed. soc. vanjski suradnici
Kreativnost i posebne potrebe Socio-emocionalno područje Kognitivno područje PRAĆENJE KULTURNIH DOGAĐANJA – poticanje radoznalosti i aktivnog odnosa prema društvenim događajima; upoznavanje s kulturnom ponudom grada; razvijanje estetskih vrijednosti Marica Mandir, mag.soc., vanjski suradnici
Kreativnost i posebne potrebe FOLKLOR/TAMBURAŠKA SEKCIJA – upoznavanje i čuvanje kulturne tradicije i baštine; Ivana Vukšič, prof. vanjska suradnica
Kreativnost i posebne potrebe PROMOCIJA I PRAĆENJE DOMSKIH DOGAĐANJA- Informiranje o domsklm aktualnostima; prijenos Informacija do korisnika i učenika Nikolina Marjanović, prof.povijesti i povijesti umjetnosti Marija Ćališ, mag.phil., logoterapeut
Čuvanje i unapređivanje zdravlja TERETANA – promicanje zdravog stila življenja i bavljenje tjelesnom aktivnošću Monika Kelava, mag.cin. i svi odgajatelji
Kreativnost i posebne potrebe Socio-emocionalno područje Kognitivno područje TEHNIČKA PODRŠKA- usvajanje praktičnih znanja korištenja tehničkih i rasvjetnih pomagala prilikom organizacije aktivnosti i događanja u domu Marija Ćališ. mag.phil.,logoterapeut Martin Stanić, mag,soc i mag.kroat.
AKTIVNOSTI NOSITELJI
Obilježavanje značajnih datuma, blagdana i praznika; priredbe; prigodno uređenje doma; maturalna večera; Svi odgajatelji , stručni suradnici, Ravnatelj